Algemene Voorwaarden WebinarGeek B.V.

Datum: 1 september 2020

Versie: 2.1

Dit zijn de algemene voorwaarden van WebinarGeek, gevestigd aan de Chroomstraat 12 in Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68420765.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die WebinarGeek met haar klanten sluit.

1. Definities

De met hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden, hebben telkens (zowel in enkelvoud als in meervoud) de betekenis die daaraan is toegekend.

1.1. Account: persoonlijke account van Gebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot de Dienst.

1.2. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.

1.3. Data: alle data die door Gebruiker wordt opgeslagen via de Diensten, dan wel die door Gebruiker aan WebinarGeek worden verstrekt om te worden verwerkt met gebruikmaking van de Diensten.

1.4. Diensten: alle diensten die WebinarGeek op grond van de Overeenkomst levert, waaronder in ieder geval begrepen een SaaS oplossing voor het zelfstandig organiseren van webinars.

1.5. Gebruiker: natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die zich geregistreerd heeft op de Website en met wie WebinarGeek de Overeenkomst sluit.

1.6. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.7. Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.

1.8. Overeenkomst: overeenkomst tussen WebinarGeek en Gebruiker op grond waarvan WebinarGeek de Dienst zal (doen) leveren aan Gebruiker en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.9. Partij(en): Gebruiker en WebinarGeek tezamen of afzonderlijk.

1.10. Proefperiode: eerste periode van 14 dagen waarin de Gebruiker de Dienst gratis en vrijblijvend kan gebruiken.

1.11. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

1.12. WebinarGeek: WebinarGeek B.V. gevestigd aan de Chroomstraat 12 te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68420765.

1.13. Website: website van WebinarGeek, bereikbaar via het domein www.WebinarGeek.com, en bijbehorende subdomeinen.

2. Totstandkoming en interpretatie van de Overeenkomst

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen waaronder offertes van WebinarGeek, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van WebinarGeek en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.

2.2. Gebruiker kan de Diensten van WebinarGeek direct aanvragen door een Account aan te maken op de Website. De Overeenkomst met Gebruiker komt tot stand door het volledig doorlopen van het online bestelproces en het moment van betaling door Gebruiker.

2.3. Gebruiker kan WebinarGeek ook verzoeken om een offerte of ander schriftelijk aanbod uit te brengen. In zodanig geval komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Gebruiker het aanbod van WebinarGeek aanvaardt.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5. De toepassing van artikel 227b lid 1 en 227c van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal WebinarGeek zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst. De door WebinarGeek bekendgemaakte (lever)termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

3.2. Gebruiker zal aan WebinarGeek alle ondersteuning bieden die redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal de Gebruiker alle informatie verstrekken waarvan WebinarGeek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3.3. WebinarGeek zal zich inspannen om rekening te houden met verzoeken van de Gebruiker bij de uitvoering van de Overeenkomst. Als een verzoek van de Gebruiker niet kan worden ingewilligd zal WebinarGeek gemotiveerd aangeven waarom niet.

3.4. WebinarGeek heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Indien dat het geval is, dan gelden voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de voorwaarden van de derde. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van de Gebruiker indien dat vooraf is overeengekomen.

3.5. Gebruikers mogen de Dienst niet gebruiken om onwettig materiaal (materiaal dat Gebruiker ingevolge de wet niet mag bezitten, of materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden) te uploaden.

3.6. Gebruikers dienen als een goed huisvader zorg te dragen voor de door WebinarGeek verstrekte inloggegevens voor het gebruik van de Dienst. Indien Afnemer het vermoeden heeft dat een derde beschikt over de inloggegevens van een Gebruiker dient Afnemer dit gelijk bij WebinarGeek te melden.

4. Proefperiode

4.1. De Proefperiode geeft Gebruiker gratis toegang tot de Dienst vanaf het moment dat de Gebruiker de Proefperiode activeert in het Account.

4.2. De Proefperiode is bedoeld om een nieuwe Gebruiker de Dienst van WebinarGeek te laten uitproberen. WebinarGeek bepaalt naar eigen inzicht of Gebruiker in aanmerking komt voor de Proefperiode en kan het gebruik en/of de voorwaarden beperken om misbruik van de Proefperiode te voorkomen.

4.3. Na afloop van de Proefperiode eindigt de toegang tot de Dienst automatisch. Om de Dienst ook na de Proefperiode te kunnen gebruiken sluit de Gebruiker een Overeenkomst af via het Account van Gebruiker.

4.4. Data wordt na afloop van de Proefperiode veertien (14) dagen bewaard in het Account van Gebruiker als Gebruiker geen nieuwe Overeenkomst afsluit. Als de Gebruiker een nieuwe Overeenkomst sluit, wordt de Data direct beschikbaar.

5. Account

5.1. De Dienst stelt Gebruiker in staat om op eenvoudige wijze webinars te organiseren. De Dienst is toegankelijk door in te loggen in het Account door de Gebruiker.

5.2. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, maakt Gebruiker zelf een Account aan door zich te registreren op de Website. Het Account is toegankelijk door het invoeren van een zelfgekozen gebruikersnaam en een wachtwoord.

5.3. Een Account en de inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld met of overgedragen worden aan een andere persoon. Gebruiker dient de inloggegevens geheim te houden.

5.4. WebinarGeek mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account van de Gebruiker na aanmelding met het bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van Gebruiker gebeurt. Gebruiker is dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

5.5. In geval van een vermoeden van misbruik van de Dienst, dient Gebruiker WebinarGeek onverwijld op de hoogte te stellen en dient Gebruiker de (login)gegevens te wijzigen.

5.6. Communicatie over bestaande, via het Account gewijzigde of nieuw gesloten Overeenkomsten, wordt verstuurd naar het aan het Account gekoppelde e-mailadres. Gebruiker verklaart dat het bij WebinarGeek opgegeven e-mailadres geschikt is voor deze communicatie en uitsluitend onder controle van Gebruiker staat. Gebruiker is verplicht om een eventuele verandering van e-mailadres of andere relevante gegevens (zoals naam, adres of rekeningnummer) direct door te geven via het Account.

6. Gebruiksregels

6.1. Gebruiker garandeert dat de Diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om Materialen aan te bieden of te verspreiden via de Diensten die:

 • 6.1.1. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);

 • 6.1.2. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn;

 • 6.1.3. informatie bevatten over of behulpzaam kunnen zijn bij het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit;

 • 6.1.4. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) Materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten; of

 • 6.1.5. kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke Materialen te vinden.

6.2. Het is daarnaast verboden de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor derden ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s of het excessief vaak doen van aanroepen van de Dienst.

6.3. Indien WebinarGeek constateert of een redelijk vermoeden heeft dat Gebruiker bovengenoemde of wettelijke bepalingen overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Gebruiker waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag WebinarGeek zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan WebinarGeek zonder waarschuwing ingrijpen.

6.4. WebinarGeek kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart WebinarGeek van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

7. Notice- and-takedown

7.1. Indien WebinarGeek erop gewezen wordt dat met gebruikmaking van de Diensten Data wordt opgeslagen of verspreid waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, of waardoor anderszins onrechtmatig of in strijd met de Overeenkomst wordt gehandeld, zal WebinarGeek de Gebruiker indien mogelijk zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. In spoedeisende gevallen kan WebinarGeek direct ingrijpen (bijvoorbeeld door de Data te verwijderen of de Dienst geheel of gedeeltelijk te blokkeren), maar spant WebinarGeek zich in om Gebruiker achteraf in te lichten. In uitzonderlijke gevallen, naar oordeel van WebinarGeek, hoeft WebinarGeek de Gebruiker niet op de hoogte te stellen.

7.2. WebinarGeek is gerechtigd om de naam, het adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker en/of de betreffende Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker en/of de betreffende Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten, dan wel aan de bevoegde instanties, indien:

 • 7.2.1. WebinarGeek daartoe verplicht is op grond van toepasselijke wet- of regelgeving (zoals in het geval van een bevoegd gegeven rechterlijk bevel); of

 • 7.2.2. WebinarGeek oordeelt dat het voldoende aannemelijk is dat Gebruiker onrechtmatig heeft gehandeld en schade aan de derde heeft toegebracht, de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens, WebinarGeek het aannemelijk acht dat er geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de gegevens te achterhalen en de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren.

7.3. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare Data, is WebinarGeek gerechtigd hiervan aangifte te doen. WebinarGeek kan hierbij de Data en alle relevante informatie over Gebruiker overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten waartoe de instanties verzoeken in het kader van het onderzoek.

7.4. WebinarGeek is als tussenpersoon niet aansprakelijk voor de Data die Gebruiker verspreid door gebruikmaking van de Dienst. Gebruiker vrijwaart en zal WebinarGeek schadeloos houden voor iedere vorm van een claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) de Data of informatie die door Gebruiker geplaatst wordt op of verspreid wordt via de Dienst.

8. Onboarding

8.1. Indien Gebruiker heeft gekozen voor onboarding, zal WebinarGeek hiervoor zorgdragen overeenkomstig hetgeen hierover tussen Partijen is afgesproken. Bij de onboarding zal Gebruiker alle benodigde medewerking verlenen en gehoor geven aan de redelijke verzoeken van WebinarGeek.

8.2. De onboarding wordt verricht op basis van de geldende tarieven zoals bekend gemaakt op de Website.

8.3. De onboarding vindt plaats op een door WebinarGeek aangewezen locatie. Het is WebinarGeek toegestaan de inhoud, locatie en de data/tijden van de onboarding te wijzigen. Gebruiker wordt hiervan uiterlijk twee (2) weken voor de aanvang van de onboarding op de hoogte gesteld.

8.4. Annulering van een onboarding door Gebruiker is uitsluitend mogelijk indien WebinarGeek uiterlijk twee (2) weken voor de aanvang van de onboarding schriftelijke op de hoogte is gesteld.

8.5. In geval van annulering door Gebruiker zullen eventuele gemaakte voorbereidingskosten in rekening worden gebracht.

9. Studioverhuur

9.1. WebinarGeek geeft Gebruiker ook mogelijk om een studioruimte inclusief apparatuur te huren. De huurperiode bestaat uit het aantal door Gebruiker gereserveerde uren. De huurperiode geldt voor een minimum van één (1) uur, dit is inclusief eventuele basisuitleg, opstellen van de apparatuur, opstellen van de personen en/of producten.

9.2. De reservering geschiedt middels de contactmogelijkheid op de Website. De geldende tarieven zijn te vinden op de Website.

9.3. Annulering van een studioruimte door Gebruiker is uitsluitend mogelijk indien WebinarGeek uiterlijk één (1) week voor de aanvang van de huurperiode schriftelijke op de hoogte is gesteld.

9.4. In geval van een te late annulering is Gebruiker de gehele prijs verschuldigd.

10. Beschikbaarheid en onderhoud

10.1. WebinarGeek streeft ernaar de Dienst zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar geeft hierover geen garanties.

10.2. Als naar het oordeel van WebinarGeek gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van WebinarGeek of derden, bijvoorbeeld in het geval van een (d)dos-aanval of activiteiten van malware, heeft WebinarGeek het recht om alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om het gevaar af te wenden en schade te beperken of te voorkomen. Dit kan resulteren in beperkte beschikbaarheid.

10.3. WebinarGeek streeft ernaar om de gebruikte software en firmware up-to-date te houden, maar is hierbij mede afhankelijk van zijn toeleveranciers. WebinarGeek heeft het recht om bepaalde updates of upgrades niet te installeren als dit naar zijn oordeel de werking van de Diensten niet ten goede komt.

10.4. Het uitvoeren van updates en upgrades kan ertoe leiden dat de systemen en netwerken van WebinarGeek tijdelijk niet of slechts beperkt bereikbaar zijn. WebinarGeek zal zich inspannen om onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zal zich inspannen om Gebruiker tijdig op de hoogte te stellen van geplande onderhoudswerkzaamheden indien Gebruiker hiervan hinder kan ondervinden.

11. Helpdesk

11.1. WebinarGeek zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Gebruiker bij algemene praktische en technische vragen die verband houden met de Diensten.

11.2. WebinarGeek stelt algemene informatie over de Diensten beschikbaar via de Website. Indien de informatie géén antwoord biedt op de vraag van Gebruiker, kan Gebruiker contact opnemen met de helpdesk van WebinarGeek. De helpdesk is via het Account beschikbaar.

11.3. WebinarGeek streeft ernaar om helpdesk verzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het oplossen van meldingen kan echter variëren, omdat de meldingen uiteenlopende verzoeken of problemen kunnen behelzen.

12. Intellectuele Eigendomsrechten

12.1. Alle Data blijft eigendom van de Gebruiker. WebinarGeek zal hierop géén eigendomsaanspraken doen. Gebruiker verstrekt aan WebinarGeek een niet-overdraagbaar en enkel voor zover nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst een sublicentieerbare licentie om de Data te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst, voor zover dat nodig is voor de levering van de Diensten.

12.2. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de door WebinarGeek in het kader van de Overeenkomst aan Gebruiker ter beschikking gestelde Diensten en Materialen berusten bij WebinarGeek of zijn licentiegevers.

12.3. Gebruiker krijgt van WebinarGeek de niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruiksrechten ten aanzien van de Dienst voor zover deze voortvloeien uit de Overeenkomst of welke anderszins schriftelijk zijn toegekend. De gebruiksrechten gelden voor de duur van de Overeenkomst.

12.4. Gebruiker is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Materialen en heeft géén recht op toegang tot of een kopie van de bronbestanden van enige door WebinarGeek ter beschikking gestelde software. Het is tevens uitdrukkelijk niet toegestaan om deze bronbestanden te achterhalen door middel van reverse engineering, decompilatie of anderszins, behoudens voor zover bij dwingend recht is toegestaan.

12.5. WebinarGeek kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Materialen. Indien WebinarGeek dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Gebruiker niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

12.6. Het is Gebruiker niet toegestaan om enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere Intellectuele Eigendomsrechten uit de Materialen te verwijderen of aan te passen.

13. Aansprakelijkheid en overmacht

13.1. De aansprakelijkheid van WebinarGeek voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatigde daad of anderszins, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het bedrag, exclusief btw, dat Gebruiker op grond van de Overeenkomst verschuldigd is over een periode van zes (6) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

13.2. WebinarGeek is slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan schade bestaande uit:

 • 13.2.1 schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);

 • 13.2.2 kosten voor het beëindigen en beperken van een datalek;

 • 13.2.3 kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies en/of verdere inbreuken op de integriteit te voorkomen;

 • 13.2.4 redelijke en aantoonbare kosten die Gebruiker heeft moeten maken om WebinarGeek er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;

 • 13.2.5 redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;

 • 13.2.6 redelijke en aantoonbare kosten die Gebruiker heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld;

 • 13.2.7 redelijke en aantoonbare kosten die Gebruiker heeft gemaakt om de prestatie alsnog te laten voldoen aan de Overeenkomst.

13.3. Voor overige schade is WebinarGeek niet aansprakelijk.

13.4. Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van (1) opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van WebinarGeek, of (2) dood of lichamelijk letsel.

13.5. WebinarGeek kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. WebinarGeek kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is.

13.6. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internet storingen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand en overstromingen.

14. Privacy en beveiliging

14.1. WebinarGeek zal zich maximaal inspannen om de Dienst te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot gegevens van Gebruiker.

14.2. Bij de uitvoering van de Overeenkomst worden er door WebinarGeek ten behoeve van Gebruiker persoonsgegevens verwerkt, waarbij Gebruiker als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken is en WebinarGeek als verwerker. Afspraken over de verwerking en beveiliging zijn vastgelegd in de bijlage “Verwerking van persoonsgegevens” bij deze Algemene Voorwaarden. De bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

15. Geheimhouding

15.1. Beide Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ten uitvoering van de Overeenkomst.

15.2. De ontvangende Partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen Vertrouwelijke Informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.

16. Prijs en betalingsvoorwaarden

16.1. Voor het gebruik van de Dienst is een periodieke vergoeding verschuldigd, zoals nader aangegeven op de Website.

16.2. Waar in deze Algemene Voorwaarden geldende tarieven of woorden van gelijke strekking worden genoemd, worden de tarieven zoals opgenomen in de door WebinarGeek gepubliceerde en meest actuele prijzen bedoeld.

16.3. WebinarGeek zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen en is daarbij gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren. Als Gebruiker bezwaar maakt tegen (de hoogte) van een factuur, schort dit de betalingsplicht niet op.

16.4. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

16.5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zal WebinarGeek een betalingsherinnering sturen aan Gebruiker met het verzoek om de factuur binnen 7 dagen te voldoen. Hierna zal WebinarGeek een tweede betalingsherinnering sturen aan Gebruiker met het verzoek om de factuur binnen 5 dagen te betalen. Indien betaling wederom uitblijft, geldt dat:

 • 16.5.1 WebinarGeek gerechtigd is om de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die Gebruiker hierdoor lijdt;

 • 16.5.2 Gebruiker, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente voor handelstransacties, gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

16.6. WebinarGeek is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst op elk moment te verhogen. De prijswijziging zal ingaan op het moment dat de Overeenkomst wordt verlengd overeenkomstig artikel 17.1.

16.7. Alle vorderingen van WebinarGeek zijn direct opeisbaar indien Gebruiker failliet wordt verklaard, Gebruiker surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, de activiteiten van Gebruiker worden beëindigd of zijn bedrijf wordt geliquideerd.

16.8. Alle door WebinarGeek genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

17. Duur en einde overeenkomst

17.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen geldt voor een duurovereenkomst dat deze wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar en dat deze telkens stilzwijgend wordt verlengd met eenzelfde termijn.

17.2. De Overeenkomst kan door Gebruiker op ieder moment worden opgezegd. Opzegging van de Overeenkomst leidt niet tot restitutie van de op grond van de Overeenkomst aan WebinarGeek betaalde bedragen. Gebruiker behoudt wel de toegang tot het Account voor de resterende duur van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 17.1.

17.3. WebinarGeek kan de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, indien Gebruiker in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst, Gebruiker faillissement aanvraagt dan wel failliet wordt verklaard, Gebruiker surseance van betaling aanvraagt dan wel surseance van betaling aan Gebruiker wordt verleend, of de activiteiten van Gebruiker worden beëindigd of het bedrijf van Gebruiker wordt geliquideerd.

17.4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst worden alle vorderingen van WebinarGeek op Gebruiker onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen verschuldigd en ontstaat géén verplichting tot ongedaanmaking. Gebruiker mag uitsluitend het deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door WebinarGeek is uitgevoerd.

18. Back-up en exit

18.1. Alleen als dit expliciet is overeengekomen in de Overeenkomst, zal WebinarGeek regelmatig reservekopieën (back-ups) maken van door Gebruiker op systemen van WebinarGeek opgeslagen Data, en deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan Gebruiker beschikbaar stellen.

18.2. Reservekopieën kunnen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker om een reservekopie van de Data bij het einde van de Proefperiode, beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst te verzoeken.

18.3. WebinarGeek zal in geval van een rechtsgeldige opzegging van de Overeenkomst op verzoek van Gebruiker, waarvan het verzoek voor of bij de opzegging moet zijn ingediend, zich inspannen medewerking te verlenen om overdracht van Data naar een andere dienstverlener mogelijk te maken. Voorgaande is te allen tijde beperkt tot de mogelijkheden zoals deze door WebinarGeek worden aangeboden. Alle kosten van de overdracht naar een andere dienstverlener komen tevens voor rekening van Gebruiker.

19. Overige bepalingen

19.1. Eventuele klachten over de dienstverlening van WebinarGeek kan Gebruiker kenbaar maken bij WebinarGeek via de reguliere kanalen voor Gebruikersondersteuning.

19.2. Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is op de Overeenkomst Nederlands recht van toepassing en zullen alle geschillen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar WebinarGeek gevestigd is. Is de Partij een Consument dan is de rechter in het arrondissement waar de Consument woonachtig is mede bevoegd.

19.3. WebinarGeek heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. WebinarGeek zal de wijziging of aanvulling ten minste 30 dagen vóór inwerkingtreding aankondigen bij Gebruiker. Gebruiker kan de Overeenkomst per direct opzeggen tot de datum waarop de wijziging in werking treedt.

19.4. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig of anderszins ongeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de hele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

19.5. Gebruiker heeft uitsluitend het recht om zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met schriftelijke toestemming van WebinarGeek. Dit geldt uitdrukkelijk ook in het geval van een fusie of overname.

19.6. WebinarGeek heeft het recht om zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een moeder-, zuster, en/of dochtermaatschappij dan wel aan een derde partij in het geval van fusie of overname. WebinarGeek zal Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte stellen.

Meer weten over onze voorwaarden? Neem contact met ons op, we beantwoorden graag jouw vragen.

Appendix 1: Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst beschrijft de voorwaarden van de verwerking van Persoonsgegevens. Alle definities zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van WebinarGeek hebben in deze bijlage dezelfde betekenis, zowel in het enkelvoud als in het meervoud. Op deze Verwerkersovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van WebinarGeek onverkort van toepassing.

1. Definities

1.1. Onder het begrip “AVG” wordt in deze Verwerkersovereenkomst begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle wet- en regelgeving die deze wet in de toekomst mocht vervangen.

1.2. Begrippen die in de AVG zijn gedefinieerd, kennen in deze Verwerkersovereenkomst dezelfde definitie, tenzij hier een afwijkende definitie is gegeven.

1.3. De Klant wordt aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de AVG.

1.4. WebinarGeek wordt aangemerkt als Verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 van de AVG.

1.5. Onder het begrip “Persoonsgegevens” wordt begrepen Persoonsgegevens die betrekking hebben op Verwerkingsverantwoordelijke of diens personeel, klanten en/of andere relaties.

1.6. Onder het begrip “Subverwerker” wordt begrepen een rechtspersoon of persoon, niet zijnde een personeelslid van Verwerker, die door en voor rekening van Verwerker is of wordt ingeschakeld ten behoeve van de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de levering van Diensten door Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke, waarbij de ingeschakelde (rechts)persoon Persoonsgegevens of toegang tot Persoonsgegevens kan ontvangen.

2. Doeleinden van verwerking

2.1. WebinarGeek verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van de Klant Persoonsgegevens te verwerken.

2.2. De verwerking van Persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, plus de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen. WebinarGeek verwerkt de Persoonsgegevens met als doel het faciliteren van de mogelijkheid voor de Klant om met slimme software zelfstandig webinars te organiseren.

2.3. WebinarGeek zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de Klant is vastgesteld. De Klant zal WebinarGeek op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. Het is WebinarGeek toegestaan om gegevens in geanonimiseerde vorm te verwerken voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het doen van statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening.

2.4. WebinarGeek neemt geen zelfstandige beslissingen over het verwerken van de Persoonsgegevens voor andere doeleinden, waaronder over de verstrekken daarvan aan derden en de duur van de opslag van gegevens. De zeggenschap over Persoonsgegevens verstrekt aan WebinarGeek in het kader van deze Verwerkersovereenkomst of andere overeenkomsten tussen Partijen, alsmede over de door Verwerker in dat kader verwerkte gegevens, berust bij de Klant.

2.5. De Persoonsgegevens die door WebinarGeek worden verwerkt en de categorieën betrokkenen waarop de gegevens betrekking hebben, worden gespecificeerd in het Overzicht Persoonsgegevens dat aan de Verwerkersovereenkomst is aangehecht.

3. Verplichtingen van WebinarGeek

3.1. WebinarGeek zal de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken met inachtneming van de op hem rustende verplichtingen uit de AVG en andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens.

3.2. De verplichtingen van WebinarGeek die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van WebinarGeek, waaronder werknemers in de ruimste zin van het woord.

3.3. WebinarGeek zal de Klant ondersteunen bij het voldoen aan de verplichtingen van de Klant onder artikel 32 tot en met 36 van de AVG, zoals het ondersteunen bij de uitvoering van een Data Protection Impact Assessment (ook wel: “DPIA”), mocht dit noodzakelijk zijn. WebinarGeek kan voor de verleende medewerking kosten in rekening brengen, uitgaande van de gebruikelijke uurtarieven van WebinarGeek.

3.4. WebinarGeek zal conform artikel 30 van de AVG een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten die hij onder deze Verwerkersovereenkomst verricht.

3.5. WebinarGeek zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als een verwerking of een instructie van de Klant naar zijn mening in strijd is met de in lid 1 bedoelde regelgeving.

4. Doorgifte van Persoonsgegevens

4.1. WebinarGeek mag de Persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER), mits de Subverwerkers in deze derde landen een passend beschermingsniveau zoals bedoeld in Hoofdstuk V van de AVG waarborgen.

4.2. De Klant machtigt WebinarGeek hierbij om, waar nodig, in haar naam een modelcontract voor doorgifte van een Verwerkingsverantwoordelijke gevestigd binnen de Europese Unie naar een verwerker in een derde land conform het Besluit van de Commissie van 5 februari 2010 (2010/87/EU)

4.3. WebinarGeek zal de Klant voorafgaand aan de verwerking buiten de EER melden naar welke derde land of naar welke derde landen de persoonsgegevens worden doorgegeven, tenzij toepasselijke wetgeving deze kennisgeving verbiedt.

5. Verdeling van verantwoordelijkheid

5.1. WebinarGeek stelt Software ter beschikking die door de Klant zelf gebruikt kan worden voor de opslag van Persoonsgegevens. De Klant staat ervoor in dat er een rechtsgeldige grondslag bestaat voor de opslag van Persoonsgegevens via de Software.

5.2. WebinarGeek is alleen verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van de Klant en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van de Klant.

5.3. WebinarGeek stelt verschillende tools beschikbaar voor de Klant om te voldoen aan haar verplichtingen op grond van de AVG. Zo kan de Klant bijvoorbeeld met het gebruik van de Software Persoonsgegevens anonimiseren en kan WebinarGeek medewerking verlenen aan een inzageverzoek van een Betrokkene.

5.4. De Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de Persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

6. Inschakelen van Subverwerkers

6.1. WebinarGeek kan bij de verwerking van Persoonsgegevens Subverwerkers inschakelen. De Klant verleent WebinarGeek specifieke toestemming om de Subverwerkers in te schakelen die zijn vermeld in het overzicht Subverwerkers.

6.2. Indien WebinarGeek het voornemen heeft om nieuwe Subverwerkers in te schakelen die niet in het overzicht Subverwerkers worden vermeld, zal WebinarGeek de Klant hierover vooraf informeren over het voornemen van WebinarGeek om nieuwe Subverwerkers in te schakelen.

6.3. De Klant heeft het recht om binnen 14 dagen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken tegen het inschakelen van derden door WebinarGeek indien daartoe gegronde redenen bestaan. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

6.4. Als Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de in te schakelen Subverwerker, is WebinarGeek gerechtigd om de Subverwerker in te schakelen en is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe Subverwerker ingeschakeld wordt.

6.5. Indien de Klant niet binnen 14 dagen na aankondiging bezwaar maakt tegen de inschakeling van een nieuwe Subverwerker, wordt de Klant geacht met het inschakelen van de nieuwe Subverwerker in te stemmen.

6.6. WebinarGeek zorgt ervoor dat Subverwerkers schriftelijk vergelijkbare plichten op zich nemen als tussen WebinarGeek en de Klant zijn overeengekomen.

6.7. WebinarGeek zal de Klant via de Website een lijst van ingeschakelde derden ter beschikking stellen. WebinarGeek zal de lijst op de Website overeenkomstig dit artikel actualiseren.

7. Beveiliging

7.1. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, treft WebinarGeek passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, conform artikel 32 van de AVG.

7.2. WebinarGeek zal het Informatiebeveiligingsbeleid periodiek evalueren en zo nodig aanpassen.

7.3. Partijen zullen elkaar onverwijld op de hoogte stellen van vermeende kwetsbaarheden in de beveiliging van de andere Partij.

7.4. De Klant stelt enkel Persoonsgegevens aan WebinarGeek ter beschikking indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

8. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens

8.1. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens (ook wel: “Datalek”) aan de toezichthouder en betrokkenen. Om de Klant in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen stelt WebinarGeek de Klant zonder onredelijke vertraging op de hoogte van het Datalek.

8.2. Bij de melding van een Datalek aan de Klant zal WebinarGeek, voor zover deze informatie voorhanden is, in ieder geval de volgende informatie aan de Klant verstrekken:

 • 8.2.1. de aard van het Datalek, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën betrokkenen en Persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en Persoonsgegevens in kwestie;

 • 8.2.2 de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

 • 8.2.3. de waarschijnlijke gevolgen van het Datalek;

 • 8.2.4. de maatregelen die WebinarGeek voorstelt of heeft genomen om het Datalek aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

9.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (zoals bedoeld in artikel 15 tot en met 22 AVG) richt aan WebinarGeek, zal WebinarGeek het verzoek doorsturen aan de Klant. De Klant zal het verzoek verder zelfstandig afhandelen. WebinarGeek mag de betrokkene ervan op de hoogte stellen dat het verzoek aan de Klant is doorgestuurd.

9.2. In het geval een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten richt aan de Klant, zal WebinarGeek indien de Klant dit verlangt, medewerking verlenen voor het uitvoering geven hieraan. Partijen dragen hun eigen kosten.

10. Audit

10.1. De Klant heeft het recht om audits te laten uitvoeren door een onafhankelijke auditor die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van de naleving van de afspraken uit deze Verwerkersovereenkomst.

10.2. De audit vindt uitsluitend plaats nadat de Klant de bij WebinarGeek aanwezige soortgelijke relevante auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door de Klant geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een audit wordt gerechtvaardigd als de aanwezige auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst of de AVG.

10.3. De door de Klant geïnitieerde audit vindt alleen plaats bij een concreet en schriftelijk gecommuniceerd vermoeden van misbruik van Persoonsgegevens, en niet eerder dan vier weken na voorafgaande aankondiging.

10.4. WebinarGeek zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie en zijn medewerkers ter beschikking stellen voor de audit.

10.5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

10.6. De kosten van de audit worden door WebinarGeek gedragen indien er niet conform de Verwerkersovereenkomst blijkt te zijn gewerkt, en/of er fouten worden gevonden in de bevindingen, die toegerekend moeten worden aan WebinarGeek. In alle andere gevallen draagt de Klant haar eigen kosten.

Annex 1: Specificatie persoonsgegevens

WebinarGeek verwerkt onder andere de volgende soorten Persoonsgegevens ten behoeve van de Klant:

Voornaam

E-mailadres

IP adres

Alle Persoonsgegevens die via door de Klant te definiëren invulvelden aan WebinarGeek worden verstrekt

Deze verwerkingen hebben betrekking op de volgende categorieën van betrokkenen:

Personen die wensen deel te nemen aan door de Klant georganiseerde webinars.