Algemene Voorwaarden WebinarGeek B.V.

Algemene Voorwaarden van WebinarGeek B.V. (hierna: “WebinarGeek”), statutair gevestigd te Zoetermeer en kantoorhoudende aldaar aan de (2718 RR) Chroomstraat 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder dossiernummer: 68420765. Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag op 1  november 2017 onder nummer 68420765.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden woorden gebruikt die aanvangen met een hoofdletter. De betekenis van deze woorden, ongeacht of de woorden in enkelvoud of meervoud worden gebruikt in deze Algemene Voorwaarden, staat hierna gedefinieerd.

1.1. Afnemer: de wederpartij van WebinarGeek in de Overeenkomst.

1.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.3. WebinarGeek: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 55487912, inclusief iedere rechtsopvolger, wederpartij van Afnemer in de Overeenkomst.

1.4. Dienst: de dienst WebinarGeek, welke bereikbaar is onder de URL https://www.webinargeek.com.

1.5. Gebruiker: een aan Afnemer toe te rekenen gebruiker, die gebruik maakt van de Dienst, meestal een medewerker.

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en WebinarGeek, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, betreffende het gebruik van een Dienst.

1.7. Website: de website van WebinarGeek, welke bereikbaar is onder de URL https://www.webinargeek.com

Artikel 2. De Overeenkomst

2.1. De Overeenkomst komt tot stand doordat Afnemer tijdens het bestelproces op de Website van WebinarGeek akkoord gaat met het aanschaffen van toegang tot de Dienst, danwel middels het tekenen van een door WebinarGeek uitgebrachte offerte. De Overeenkomst wordt door WebinarGeek bevestigd door middel van een e-mail met hierin een link naar de website waarop de gebruiksvoorwaarden staan omschreven.

2.2. Daar Afnemer een onderneming is die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep is het herroepingsrecht (artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek) niet van toepassing. Indien en voor zover dit wel van toepassing zou zijn, geldt dat Afnemer bij dezen verklaart dat WebinarGeek gelijk mag aanvangen met de Dienst, waaronder begrepen toegang verschaffen tot de Dienst, met als gevolg dat er niet meer herroepen kan worden.

Artikel 3. Regels voor gebruik van de Dienst

3.1. Gebruikers mogen de Dienst niet zodanig gebruiken dat er schade wordt aangericht aan WebinarGeek, de infrastructuur van WebinarGeek of derden. Verder mogen Gebruikers de Dienst niet zodanig gebruiken dat daardoor een (onderdeel van de) Dienst gedeeltelijk of geheel niet beschikbaar is.

3.2. Gebruikers mogen niet inloggen op de Website en/of de Dienst door middel van inloggegevens van iemand anders (inclusief andere Gebruikers), door middel van vervalste inloggegevens of door middel van het omzeilen van enige beveiliging, ongeacht of deze beveiliging adequaat is.

3.3. Gebruikers mogen de Dienst niet gebruiken om virussen te verspreiden en/ of programmatuur met ongewenste uitwerking te uploaden, zoals trojans, wormen en/of backdoors.

3.4. Gebruikers mogen de Dienst niet gebruiken om ongevraagde berichten te versturen (spamming).

3.5. Gebruikers mogen de Dienst niet gebruiken om onwettig materiaal (materiaal dat Gebruiker ingevolge de wet niet mag bezitten, of materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden) te uploaden.

3.6. Gebruikers dienen als een goed huisvader zorg te dragen voor de door WebinarGeek verstrekte inloggegevens voor het gebruik van de Dienst. Indien Afnemer het vermoeden heeft dat een derde beschikt over de inloggegevens van een Gebruiker dient Afnemer dit gelijk bij WebinarGeek te melden.

3.7. Verder mag Gebruiker niet in strijd handelen met enige wet- of regelgeving.

3.8. WebinarGeek mag op elk moment de dienstverlening staken zonder dat zij gehouden is om Afnemer te compenseren en/of schadeloos te stellen.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten berusten bij WebinarGeek of haar licentiegevers.

4.2. Alle genoemde handelsnamen of geregistreerde merken komen toe aan WebinarGeek of aan de respectievelijke eigenaren.

Artikel 5. Aansprakelijkheid van WebinarGeek bij wanprestatie

5.1. WebinarGeek is voor directe schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst (wanprestatie), ongeacht de basis van de schadeclaim, inclusief een onrechtmatige daad, aansprakelijk tot het bedrag dat Afnemer in de aan de schadeveroorzakende gebeurtenis twaalf (12) maanden voor het gebruik van de Dienst inclusief BTW betaald heeft. De aansprakelijkheid van WebinarGeek voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van WebinarGeek wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens.

5.2. Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid vervallen als de toerekenbare tekortkoming het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van WebinarGeek.

5.3. Onze onderaannemers kunnen ook een beroep doen op bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid.

5.4. Indien Afnemer de Overeenkomst ontbindt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door WebinarGeek dan zullen de reeds betaalde bedragen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

5.5. WebinarGeek streeft naar maximale beschikbaarheid van haar Dienst, echter, zij kan niet garanderen dat de Dienst altijd beschikbaar is. WebinarGeek is niet aansprakelijk voor het tijdelijke niet-beschikbaar zijn van de Dienst.

Artikel 6. Verwerking persoonsgegevens, data en geheimhouding

6.1. WebinarGeek zal persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en haar privacy policy, die op de Website te vinden is, verwerken.

6.2. De navolgende leden (6.3 tot en met 6.9) van dit artikel zijn te beschouwen als een basis bewerkersovereenkomst in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zijn van toepassing als er persoonsgegevens als bedoeld in die wet verwerkt worden.

6.3. In het kader van de wet als hiervoor genoemd wordt WebinarGeek gekwalificeerd als verwerker en Afnemer als verantwoordelijke.

6.4. WebinarGeek zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van Afnemer persoonsgegevens verwerken, waarbij het WebinarGeek niet is toegestaan de van Afnemer verkregen persoonsgegevens voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

6.5. De beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. WebinarGeek staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

6.6. Afnemer vrijwaart WebinarGeek voor alle aanspraken van derden of van overheidsinstanties belast met de uitvoering van de controle op nalevering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inzake inbreuken op die wet als hiervoor genoemd, alsmede daaronder begrepen de daar uit voortvloeiende kosten.

6.7. De afdoende beveiliging van de werkstations en systemen van de Afnemer en Gebruikers, en het nemen van organisatorische maatregelen is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Afnemer, derhalve is WebinarGeek daarvoor nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk.

6.8. WebinarGeek garandeert dat zij te allen tijde zal meewerken aan het recht dat een betrokkene (Gebruiker) heeft om haar persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren.

6.9. WebinarGeek zal geen ongevraagde e-mails sturen. En als WebinarGeek toestemming heeft van Afnemer, stuurt WebinarGeek alleen e-mails die betrekking hebben op haar producten en diensten.

6.10. De met de Dienst opgebouwde data blijft altijd jouw eigendom.

6.11. Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de informatie over elkaars organisatie, werking van de Dienst, met de dienst opgebouwde Data, etc.. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal een partij gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen, en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

Artikel 7. Betaling

7.1. Afnemer kan de Dienst betalen met één van de betaalmethodes zoals deze aangeboden worden op de Website. Mocht de betaling worden teruggedraaid of gestorneerd, stuurt WebinarGeek Afnemer een aanmaning. In deze aanmaning wordt Afnemer een termijn geboden alsnog te betalen. Blijft betaling uit dan zal WebinarGeek overgaan tot het incasseren van de vordering. Het verschuldigde bedrag wordt vanaf dat moment verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten conform “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, waarvan het minimum is vastgesteld op € 40,- (veertig euro). Daarnaast is Afnemer van dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd.

7.2. WebinarGeek is bij blijvend uitblijven van betaling(en) gerechtigd de toegang tot de Dienst op te schorten, zonder dat zij gehouden is Afnemer schadeloos te stellen.

7.3. WebinarGeek behoudt zich het recht voor om in geval van betaalfraude aangifte te doen bij de politie.

7.4. Afnemer gaat er mee akkoord dat facturen digitaal (door middel van een e-mail met een factuur in PDF-formaat) mogen worden uitgereikt door WebinarGeek.

Artikel 8. Looptijd, beëindiging en verlenging

8.1. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor één (1) periode indien Afnemer voor ommekomst van de einddatum de Overeenkomst niet heeft opgezegd. Opzegging geschiedt door in de WebinarGeek administratie van Afnemer te klikken op ‘opzeggen’.

8.2 Indien de overeenkomst middels een offerte tot stand is gekomen wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor één (1) jaar indien geen der Partijen uiterlijk twee (2) maanden voor ommekomst van de einddatum de overeenkomst, met bericht van ontvangst, aan WebinarGeek heeft opgezegd. De licentieperiode alsmede de einddatum van de overeenkomst staat vermeldt op jouw factuur.

8.3. Alle rechten die Afnemer ingevolge Overeenkomst heeft verkregen met betrekking tot het gebruik van de Dienst vervallen bij beëindiging van Overeenkomst.

8.4. Tenzij anders bepaald blijven verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en forumkeuze.

8.5. Ongeacht op welke wijze de Overeenkomst eindigt, zal de door middel van het gebruik van de Dienst opgebouwde data door WebinarGeek worden verwijderd.

8.6 Je kunt jouw abonnement eenvoudig op elk moment annuleren, zelfs zonder reden. Wij brengen geen annuleringskosten in rekening.

8.7. Het is niet mogelijk om aanspraak te maken op restitutie voor reeds betaalde bedragen voor opzegging

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Het is WebinarGeek toegestaan om haar rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. In het bijzonder als het gaat om overdracht in het kader van verandering van rechtsvorm, verkoop of fusie van haar onderneming.

9.2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.3. Geschillen dienen zoveel mogelijk tussen Afnemer en WebinarGeek te worden opgelost. Is dat niet mogelijk, dan is de rechter in het arrondissement waar WebinarGeek is gevestigd bevoegd kennis te nemen van het geschil. Tenzij de vordering door de aard of de hoogte en/of waarde van de vordering behoort tot de competentie van Rechtbank Sector Kanton (de kantonrechter). In dat laatste geval is namelijk de Rechtbank Sector Kanton bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil.

9.4. WebinarGeek is gerechtigd van tijd tot tijd deze voorwaarden te wijzigen.

Vragen over je privacy

Meer weten over onze voorwaarden? Neem contact met ons op, we beantwoorden graag jouw vragen.